< návrat zpět

Standard ISVS

Výpis informací zveřejněných podle zákona č. 106/1999 Sb.


1. Oficiální název obec Heřmanov

2. Důvod a způsob založení - dle zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení)
    § 1   Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
    § 2   (1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
       (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura
 • starosta
 • místostarosta
 • 7 členů zastupitelstva (viz. zastupitelstvo obce)
 • finanční komise
 • kontrolní komise

 • 4. Kontaktní spojení Obecní úřad Heřmanov,  Heřmanov 35,  594 58  Heřmanov
  Telefon, fax: 566 543 511
  E-mail: ou.hermanov@seznam.cz


  5. Případné platby poukazujte na číslo účtu 1625334339/0800
  Česká spořitelna, a. s. Velké Meziříčí

  6. 00599387

  7. DIČ Obec není plátcem DPH.

  8. Rozpočty v jednotlivých letech rozpočet v roce 2003  rozpočet obce v roce 2003
  rozpočet v roce 2004  rozpočet obce v roce 2004
  rozpočet v roce 2005  rozpočet obce v roce 2005
  rozpočet v roce 2006  rozpočet obce v roce 2006
  rozpočet v roce 2007  rozpočet obce v roce 2007
  rozpočet v roce 2008  rozpočet obce v roce 2008
  rozpočet v roce 2009  rozpočet obce v roce 2009
  rozpočet v roce 2010  rozpočet obce v roce 2010
  rozpočet v roce 2011  rozpočet obce v roce 2011
  rozpočet v roce 2012  rozpočet obce v roce 2012
  rozpočet v roce 2013  rozpočet obce v roce 2013
  rozpočet v roce 2014  rozpočet obce v roce 2014
  rozpočet v roce 2015  rozpočet obce v roce 2015

  9. Žádosti o informace
  • písemně - poštou či e-mailem (ou.hermanov@seznam.cz)
  • ústní dotaz
  • internetové stránky (http://www.hermanov.info)

  10. Příjem žádostí a dalších podání Obecní úřad Heřmanov

  11. Opravné prostředky Písemně nebo osobně na adresu OÚ Heřmanov.

  12. Formuláře Obecní úřad Heřmanov

  13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  • vyhláška, kterou se vydává řád pro pohřebiště v Heřmanově
  • obecně závazná vyhláška obce Heřmanov č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • obecně závazná vyhláška obce Heřmanov č.1/2006 o místních poplatcích

  14. Nejdůležitější předpisy viz. sbírky zákonů

  15. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací není vydán.

  16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 sb. Výroční zprávy o činnostech subjektu v oblasti poskytování informací nebyly vydány. O informace nebylo žádáno.

  17. Seznam organizací
 • Základní škola Heřmanov - příspěvková organizace
 • Sbor dobrovolných hasičů Heřmanov - organizační složka
      OÚ Heřmanov
 • Knihovna - organizační složka OÚ Heřmanov